نگهدارنده ترشیجات ، ادویه ، ماست ، مربا
ظروف نگهدارنده گلس لاک ، راه حلی کلیدی با کاربری مناسب رابرای شما فراهم می نمایند